Nguồn máy tính AcBel TORA 420 (dòng dây dài)

  • Vui lòng gọi

* Đại lý vui lòng liên hệ để có giá tốt.

24pins - 500mm, 6SATA,2x(450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI(6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating,78%

Sản phẩm có liên quan